Statut fundacji

Statut fundacji
FUNDACJA GRAŻYNY OSBAND

I Postanowienia Ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Grażyny Osband, zwana dalej Fundacją ustanowiona została przez Richarda Osband – zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Krystyną Stępień – Jasińską w kancelarii notarialnej w Tychach, przy ul. Grota Roweckiego 42 w dniu 27.02.2019 r. (Rep. 523/2019).
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 40 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
3. Fundacja posiada osobowość prawną.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

§ 2
[Siedziba]

Siedzibą Fundacji jest miasto Czechowice – Dziedzice.

§ 3
[Czas trwania Fundacji]

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4
[Teren działalności]

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji swoich celów Fundacja może prowadzić także działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może tworzyć oddziały, jak również inne jednostki organizacyjne.

§ 5
[Adres i pieczęć]

Fundacja może używać pieczęci z nazwą i adresem.

§ 6
[Nadzór]

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy ds. pracy i polityki społecznej.

II Cele i zadania Fundacji

§ 7
[Cele Fundacji]

1. Do celów statutowych należy działalność społecznie użyteczna na rzecz i w zakresie:
a) Prowadzenia działalności edukacyjno-szkoleniowej, poradniczej, terapeutycznej i psychoterapeutycznej w zakresie poradnictwa, leczenia i terapii zdrowotnej;
b) Prowadzenia działalności edukacyjno-szkoleniowej w zakresie promowania profilaktyki zdrowotnej, lecznictwa oraz kształtowania postaw prozdrowotnych;
c) Nauczania holistycznej profilaktyki zdrowia;
d) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
e) Promocji i organizacji wolontariatu w zakresie pomocy osobom chorym, w trudnej sytuacji życiowej;
f) Działalności oświatowej w zakresie edukacji ekologicznej, regionalnej, społecznej, obywatelskiej społeczeństwa;
g) Szerzenia idei rolnictwa permakulturowego i biorolnictwa: edukacja i współdziałanie z rolnictwem regionalnym;
h) Szerzenia idei budownictwa ekologicznego i eksperymentalnego;
i) Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej;
j) Działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
k) Działalności wspierająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
l) Działalności na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
m) Podejmowania działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
n) Działalności w zakresie upowszechniania i ochrony wartości i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
o) Prowadzenia działań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego.

§ 8
[Formy realizacji celów]

1. Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez :

a) Prowadzenie i organizacja szkoleń i warsztatów z samorozwoju,
b) Prowadzenie i organizacja szkoleń i warsztatów z naturoterapii, dietetyki, ziołolecznictwa,
c) Prowadzenie i organizacja działań kulturalnych z zakresu muzyki, tańca, edukacji, również za pomocą środków komunikowania się na odległość.
d) Prowadzenie i organizowanie szkoleń ruchowych : joga, tai-chi, Qi – Kung, nordic walking, narty, snowboard, skitour.
e) Prowadzenie i organizacja szkoleń i warsztatów paramedycznych,
f) Prowadzenie działań kulturalnych z zakresu filozofii i duchowości

2. Szczegółowe sposoby realizacji celów fundacji ustala zarząd.

§ 9
[Działalność gospodarcza]

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą m.in. w następującym zakresie:
a) Wynajem i zarządzenie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
b) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10A).
c) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z)

§ 10
[Pracownicy i wolontariusze]

Fundacja może zatrudniać pracowników, jak również angażować w swoją działalność wolontariuszy.

III Majątek i dochody Fundacji

§ 11
[Majątek Fundacji]

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski, w jaki wyposażył Fundację Fundator w kwocie 2.248,644,00 zł (dwa miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote) oraz środki finansowe i inne aktywa nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności. W ramach Funduszu Założycielskiego Fundator przeznaczył na przyszłą działalność gospodarczą Fundacji prowadzoną dla pozyskiwania środków na realizację celów Fundacji kwotę 5.000 (słownie: pięć tysięcy złotych). Podwyższenie Funduszu Założycielskiego do kwoty 10.000.000 zł (dziesięć milinów złotych) nie wymaga zmiany Statutu.

2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

a) Odpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację;
b) Działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;
c) Darowizn, spadków i zapisów;
d) Odsetek bankowych;
e) Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
f) Dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
g) Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych;
h) Funduszy Unii Europejskiej;
i) Funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej;
j) Funduszu Założycielskiego, na który składają się:

1. Nieruchomości położone w miejscowości Porąbka, o łącznej watości 781.244,00 zł (siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote) w tym :

– zabudowana garażem murowanym nieruchomość położona w miejscowości Porąbka, gmina Porąbka, powiat bielski, województwo śląskie, obejmująca działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym nr 1405 (jeden tysiąc czterysta pięć) , o obszarze 0.0954 ha (dziewięćset pięćdziesiąt cztery metry kwadratowe) , dla której w Sądzie Rejonowym w Żywcu prowadzona jest księga wieczysta BB1Z/00065248/1, o wartości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)

– nieruchomość położona w miejscowości Porąbka, gmina Porąbka, powiat bielski, województwo śląskie, o obszarze jako całość 1,3434 ha (jeden hektar i trzy tysiące czterysta trzydzieści cztery metry kwadratowe), da której w Sądzie Rejonowym w Żywcu prowadzona jest księga wieczysta BB1Z/00062768/1, o wartości 731.244,00 zł
– obejmująca niezabudowaną działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 1409/3 (jeden tysiąc czterysta dziewięć łamane przez trzy) o obszarze 0.0860 ha (osiemset sześćdziesiąt metry kwadratowe),
– obejmująca niezabudowaną działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 1409/5 (jeden tysiąc czterysta dziewięć łamane przez pięć) o obszarze 0,2143 ha (dwa tysiące sto czterdzieści trzy metry kwadratowe),
– obejmująca niezabudowaną działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 1409/1 (jeden tysiąc czterysta dziewięć łamane przez jeden) o obszarze 0,2993 ha (dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy metry kwadratowe),
– obejmująca działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 1406/2 (jeden tysiąc czterysta sześć łamane przez dwa) o obszarze 0,7438 ha (siedem tysięcy czterysta trzydzieści osiem metry kwadratowe) wraz z rozpoczętą budową budynku szkoleniowo – usługowego,

2. Wierzytelność z tytułu umowy pożyczki, zawartej między Fundatorem (pożyczkodawcą) a spółką Dom Przebudzeń Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach (pożyczkobiorcą), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS : 0000762571 – o wartości 1.442.500,00 zł (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych);

3. 98 (dziewięćdziesiąt osiem) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, w spółce Dom Przebudzeń Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS : 0000762571 – o wartości 4.900,00 zł (cztery tysiące dziewięćset złotych);

4. Środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych).

§ 12
[Pożytkowanie dochodów]

1. Fundacja nie działa w celu osiągania zysków, a osiągany dochód przeznaczany będzie na realizację celów statutowych.
2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach.
3. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
4. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
5. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
6. Fundacja przeznacza całą nadwyżkę przychodów nad kosztami na rozwijanie działalności Fundacji.

§13
[Zakazy rozporządzania majątkiem]

1. Fundacja nie może:
a) Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
b) Przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) Wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

§14
[Odpłatna działalność pożytku publicznego]

Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego, zgodną z celami działalności statutowej Fundacji.

§ 15
[Wspieranie działalności osób trzecich]

Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.

§ 16
[Medale, odznaczenia i nagrody]

Fundacja może ustanawiać medale, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia i certyfikaty oraz przyznawać je osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację jako jej cele statutowe lub zasłużonych dla samej Fundacji.

IV Organy Fundacji

§ 17
[Organy]

1. Organami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji – zwany dalej Zarządem;

§ 18
[Rola Fundatora w organach]

1. Fundator może zostać powołany do Organów Fundacji.
2. Fundator powołuje pierwszy skład Zarządu.

§ 19
[Zarząd]

1. Zarząd kieruje pracą Fundacji i zarządza jej majątkiem.
2. Zarząd składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków powołanych na czas nieoznaczony.
3. Pierwszy skład Zarządu, w tym również Prezesa, powołuje Fundator. Kolejnych członków powołuje Zarząd w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 3 członków Zarządu.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu;
b) Śmierci członka Zarządu;
c) Odwołania z funkcji członka Zarządu w drodze uchwały Zarządu;
5. Zarząd może odwołać swojego członka w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 3 członków Zarządu.

§ 20
[Zadania Zarządu]

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) Zatwierdzanie głównych kierunków działań Fundacji;
b) Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
c) Realizacja celów statutowych;
d) Dokonywanie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji lub połączenia z innymi fundacjami;
e) Sporządzanie budżetu i planów pracy – następnie ich realizowanie;
f) Zarządzanie majątkiem Fundacji;
g) Opracowywanie planu działalności Fundacji;
h) Opracowywanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji oraz przedkładanie tych dokumentów stosownym organom państwowym;
i) Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
j) Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
k) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów bądź osób.

§ 21
[ Posiedzenia Zarządu]

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od aktualnej potrzeby Fundacji, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes ze swojej inicjatywy, bądź na wniosek członka Zarządu, wysyłając za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem zaproszenia, w których zawiadamia członków Zarządu o planowanym porządku obrad.
3. Jeśli pomimo wniosku członka Zarządu, Prezes Zarządu nie zwoła posiedzenia Zarządu uprawniony do jego zwołania jest każdy inny członek Zarządu.
4. Uchwała Zarządu może być powzięta bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wzięli udział w posiedzeniu i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do jego odbycia i co do porządku obrad.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 nie dotyczy powołania i odwołania członka Zarządu a także zmiany Statutu.
6. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach osobiście, przez pełnomocnika, bądź za pomocą środków komunikacji na odległość. Członkowie Zarządu mogą oddać swój głos osobiście, przez pełnomocnika, bądź za pomocą środków komunikacji na odległość.
7. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu, za wyjątkiem przypadku określonego w pkt. 3.
8. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał podjętych zwykłą większością głosów. Do ważności uchwał konieczna jest obecność co najmniej trzech członków Zarządu na posiedzeniu.
9. W razie równej liczby głosów decyduje głos Wiceprezesa Zarządu.
10. Z przebiegu posiedzenia Zarządu spisuje się protokół.

§ 22
[Sposób reprezentacji]

1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych oraz do podpisywania w imieniu Fundacji wszelkich dokumentów uprawniony jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
2. Zarząd Fundacji może powołać pełnomocnika do reprezentowania Fundacji z zakresie spraw określonych w udzielonym pełnomocnictwie.

Rozdział V Postanowienia końcowe

§ 23 [Likwidacja Fundacji]

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra właściwego ds. pracy i polityki społecznej.
3. Zarząd podejmuje decyzję o likwidacji Fundacji oraz ustala procedurę likwidacyjną.
4. Zarząd podejmują decyzje w sprawie pozostałego majątku Fundacji, biorąc pod uwagę cel Fundacji.
5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach lub na realizację konkretnych celi, które są celami statutowymi Fundacji.
6. Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd Rejonowy.